CHỈ SỐ ROE (RETURN ON EQUITY)

Chỉ số ROE (Return on Equity) là một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả hoạt động của một công ty. ROE cho biết khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty từ vốn chủ sở hữu. ROE được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế cho vốn … Đọc tiếp

CHỈ SỐ P/E (PRICE-TO-EARNINGS RATIO)

Chỉ số P/E (Price-to-Earnings Ratio) là một chỉ số đánh giá giá trị của một công ty dựa trên giá cổ phiếu và lợi nhuận của công ty. Nó được tính bằng cách chia giá cổ phiếu của công ty cho lợi nhuận trên cổ phiếu của công ty. Chỉ số P/E thường được sử … Đọc tiếp

CHỈ SỐ EPS (EARNINGS PER SHARE)

Chỉ số EPS (Earnings per Share) là một trong những chỉ số tài chính quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của một công ty. Đây là chỉ số đo lường lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của doanh nghiệp. EPS được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế … Đọc tiếp

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Chỉ số tài chính là các chỉ số được tính toán từ dữ liệu tài chính của một doanh nghiệp hoặc một quốc gia, giúp đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính và kinh doanh của đơn vị đó. Dưới đây là một số thông tin về các chỉ số tài chính. 1. Chỉ … Đọc tiếp