AUDIT RISK / RỦI RO KIỂM TOÁN

ĐỊNH NGHĨA Đây là rủi ro mà kiểm toán viên sẽ không phát hiện ra lỗi hoặc sai phạm có chủ đích (nghĩa là gian lận) trong khi xem xét báo cáo tài chính của một công ty hay cá nhân. Có hai loại rủi ro kiểm toán chung: rủi ro liên quan đến việc … Đọc tiếp

BASIS RISK / RỦI RO CƠ SỞ

ĐỊNH NGHĨA Là rủi ro mà các khoản đầu tư đang được bù trừ khi thực hiện chiến lược phòng hộ sẽ không trải qua sự biến động giá theo các hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Mối tương quan không hoàn hảo này giữa hai khoản đầu tư dẫn đến tiềm năng tạo ra … Đọc tiếp

MARGIN PURCHARE / MUA KÝ QUỸ

ĐỊNH NGHĨA 21/01/2008. Là việc mua chứng khoán bằng tài khoản ký quỹ; nhà đầu tư khi mua chứng khoán chỉ cần có một số tiền nhất định trong tổng giá trị chứng khoán đặt mua, phần còn lại sẽ do CTCK cho vay. Sau khi thực hiện giao dịch, chứng khoán mua được sẽ do công ty … Đọc tiếp

MARGIN LOAN / VAY KÍ QUỸ

ĐỊNH NGHĨA Vay kí quỹ là khoản vay mà một người môi giới vay người đầu tư để mua chứng khoán. Vay kí quỹ thường được sử dụng với cho mục đích, nhưng thông thường là cho việc mua cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác. Một khoản vay kí quỹ luôn đi kèm giá kỹ quỹ (tiền lãi đánh … Đọc tiếp

PROFIT MARGIN / BIÊN LỢI NHUẬN

ĐỊNH NGHĨA Đây là tỉ lệ được tính toán bằng cách lấy tổng thu nhập hoặc lãi ròng chia cho doanh thu. Chỉ số này cho biết mỗi đồng doanh thu thu về tạo ra được bao nhiêu đồng thu nhập. Biên lợi nhuận là một chỉ số rất hữu ích khi tiến hành so sánh các công ty … Đọc tiếp

REINVEST MENT RISK/ RỦI RO TÁI ĐẦU TƯ

ĐỊNH NGHĨA Sự không chắc chắn về tái suất cơ hội đầu tư có thể phổ biến ở thời điểm tương lại. Trong việc cho vay, đó là rủi ro mà một ngân hàng không thể tái đầu tư các tài sản sinh lợi theo lãi suất thị trưởng hiện tại. Một tài sản có … Đọc tiếp