CHỈ SỐ P/E (PRICE-TO-EARNINGS RATIO)

Chỉ số P/E (Price-to-Earnings Ratio) là một chỉ số đánh giá giá trị của một công ty dựa trên giá cổ phiếu và lợi nhuận của công ty. Nó được tính bằng cách chia giá cổ phiếu của công ty cho lợi nhuận trên cổ phiếu của công ty. Chỉ số P/E thường được sử dụng để so sánh giá trị của một công ty với các công ty khác trong cùng ngành hoặc so sánh giá trị của một công ty với mức trung bình của ngành đó. Chỉ số P/E cao có thể cho thấy giá cổ phiếu của công ty đang được định giá đắt hơn so với lợi nhuận của công ty, trong khi chỉ số P/E thấp có thể cho thấy giá cổ phiếu của công ty đang được định giá rẻ hơn so với lợi nhuận của công ty.