CHỈ SỐ ROE (RETURN ON EQUITY)

Chỉ số ROE (Return on Equity) là một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả hoạt động của một công ty. ROE cho biết khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty từ vốn chủ sở hữu.

ROE được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế cho vốn chủ sở hữu của công ty. Công thức tính ROE như sau:

ROE = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu

Chỉ số ROE càng cao thì công ty càng hiệu quả trong việc tạo ra lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, chỉ số ROE cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như lãi suất vay, số nợ vay, tỷ lệ trả cổ tức, v.v. Do đó, để đánh giá một công ty, cần phải xem xét nhiều chỉ số khác nhau cùng lúc.

Ngoài ROE, các chỉ số khác như ROA (Return on Assets), P/E (Price/Earnings), P/B (Price/Book), v.v. cũng là những chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của một công ty.