ASSUMED INTEREST RATE – AIR / LÃI SUẤT GIẢ ĐỊNH – AIR

ĐỊNH NGHĨA

Đây là mức lãi suất hoặc tỷ lệ tăng trưởng được công ty bảo hiểm lựa chọn. Lãi suất giả định được xác lập phục vụ cho việc xác định giá trị của hợp đồng niên kim, đồng thời xác định khoản thu nhập định kỳ phải trả cho người hưởng niên kim. Kết hợp với các yếu tố khác như tuổi của người hưởng niên kim, chọn lựa người thừa hưởng niên kim, loại hình niên kim mà người đó chọn, AIR quyết định khoản tiền trả hàng tháng mà người hưởng niên kim sẽ được nhận

Viết một bình luận