ATTORNEY IN FACT / NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

ĐỊNH NGHĨA

Là người được ủy quyền thực hiện các giao dịch liên quan đến kinh doanh thay mặt cho người khác ( người ủy quyền) .Trên thực tế, để trở thành người được ủy quyền của một người nào đó, thì người đó được người ủy quyền ký giấy ủy quyền. Giấy tờ này chỉ định người đó là người đại diện, cho phép người được ủy quyền thực hiện các hoạt động thay mặt cho người ủy quyền.