AUDITOR’S REPORT / BÁO CÁO KIỂM TOÁN

ĐỊNH NGHĨA

Được ghi lại trong báo cáo hàng năm, báo cáo kiểm toán có nghĩa vụ phân tích để đảm bảo rằng các báo cáo tài chính của doanh nghiệp tuân theo những chuẩn mực kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Việc nhìn nhận theo hướng này đôi khi còn được gọi là ý kiển kiểm toán chứng minh vô tội (clear opinion).

Viết một bình luận