AUTHORIZED INVESTMENT / ĐẦU TƯ ĐƯỢC CẤP PHÉP

ĐỊNH NGHĨA

Đầu tư được cấp phép được quy định bởi luật tiểu bang hoặc bởi các công cụ ủy thác, thiết kế nhằm giới hạn các loại cũng như giá trị khoản đầu tư được cấp phép trong một ủy thác. Trong nhiều trường hợp, danh sách đầu tư được cấp phép ngăn ngừa việc đầu tư quá năng động hoặc đầu cơ tích trữ, và đảm bảo rằng việc ủy thác được quản lý một cách thận trọng. Trách nhiệm của người được ủy quyền là phải tuân thủ danh sách các khoản đầu tư được cấp phép cho các tài khoản ủy quyền có liên quan.