BALANCED INVESTMENT STATEGY / CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CÂN BẰNG

ĐỊNH NGHĨA

Đây là sự phân bổ danh mục đầu tư và phương thức quản trị nhằm đạt đến mục tiêu cân bằng giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi. Các danh mục đầu tư thường được chia theo tỷ lệ bằng nhau giữa cổ phiếu và các chứng khoán có thu nhập cố định (trái phiếu)

Mặc dù chiến lược đầu tư cân bằng nhằm đạt đến mục tiêu cân bằng giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi, nhưng nó cũng mang nhiều rủi ro hơn các chiến lược nhằm mục tiêu nhằm bảo toàn vốn hoặc bảo toàn thu nhập hiện thời khác. Nói cách khác, chiến lược đầu tư cân bằng có gì đó giống với chiến lược đầu tư tấn công và nó thích hợp cho các nhà đầu tư có thời gian đầu tư dài (thường là trên 5 năm) và có sức chịu đựng rủi ro.