BALANCED INVESTMENT STRATEGY / CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CÂN BẰNG

ĐỊNH NGHĨA

Là phương pháp phân bổ và quản lý danh mục đầu tư nhằm cân bằng rủi ro và lợi nhuận. Những danh mục đầu tư như vậy thường được chia đều giữa cổ phiếu và chứng khoán thu nhập cố định.