BANK INVESTMENT CONTRACT / HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ NGÂN HÀNG

ĐỊNH NGHĨA

1. Chứng khoán với lãi suất được đảm bảo bởi một ngân hàng. Nó cung cấp một lợi suất đầu tư nhất định cho một danh mục đầu tư trong một giai đoạn nhất định.

2. Hợp đồng được soạn bởi một ngân hàng đến một nhà đầu tư tổ chức, thường là một kế hoạch chia lợi nhuận được một công ty tài trợ hoặc kế hoạch 401(k), đảm bảo thu về một lãi suất cố định cho vốn đầu tư trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực. Một hợp đồng đầu tư ngân hàng tương tự như một hợp đồng đầu tư có đảm bảo (guaranteed investment contract- GIC) được bán bởi một công ty bảo hiểm, có thời gian đến khi đáo hạn là 10 năm, cộng thêm sự bảo trợ của bảo hiểm tiền gửi liên bang tối đa $100 000 mỗi tài khoản được bảo hiểm.