BANK RATE / LÃI SUẤT NGÂN HÀNG

ĐỊNH NGHĨA

Là lãi suất mà ngân hàng trung ương một quốc gia cho các ngân hàng trong nước vay tiền. Những khoản vay này thường trong khoảng thời gian rất ngắn. Quản lý lãi suất ngân hàng là phương pháp ưa thích mà trong đó ngân hàng trung ương có thể điều chỉnh mức độ hoạt động của nền kinh tế. Lãi suất ngân hàng thấp có thể giúp mở rộng nền kinh tế khi thất nghiệp gia tăng, bằng cách giảm chi phí vốn cho người đi vay. Ngược lại, lãi suất ngân hàng cao giúp thắt chặt nền kinh tế, khi lạm phát cao hơn dự kiến.

Lãi suất ngân hàng cũng có thể chỉ mức lãi suất mà ngân hàng tính cho các khoản vay của khách hàng.