BID BOND / CAM KẾT CỦA BÊN ĐẤU THẦU

ĐỊNH NGHĨA

Thuật ngữ này dùng để chỉ cam kết thực hiện của bên đấu thầu về một hợp đồng dự án quốc tế. Sự cam kết được coi như là bằng chứng về khả năng của người đấu thầu có thể thực hiện các điều khoản trong hợp đồng. 

Tín dụng thư hỗ trợ là một phương pháp thông thường để thông báo cam kết của bên đấu thầu.