BUDGET / NGÂN SÁCH

ĐỊNH NGHĨA

1.Đầu tư: Ước lượng tổng thu nhập và chi phí trong một khoảng thời gian trong tương lai. Ngân sách có thể được lập cho một cá nhân, một gia định hoặc một nhóm người, một tổ chức kinh doanh, chính phủ, quốc gia hoặc các tổ chức đa quốc gia hay cho bất cứ cái gì làm ra tiền và tiêu tiền. Ngân sách là một định nghĩa kinh tế vi mô cho biết thỏa hiệp được thực hiện khi một hàng hóa được trao đổi.

Ngân sách dư thừa nghĩa là lợi nhuận thu về nhiều hơn, ngân sách cân bằng nghĩa là lợi nhuận tương đương với chi phí, và ngân sách thâm hụt nghĩa là chi phí vượt quá lợi nhuận. Ngân sách thường được biên soạn và đánh giá lại theo từng thời kỳ. Sự điều chỉnh ngân sách dựa trên mục đích của tổ chức dự thảo ngân sách. Trong một vài trường hợp, người lập ngân sách sẽ vui mừng khi ngân sách bị thâm hụt, trong một vài trường hợp khác, điều hành một ngân sách thâm hụt thể hiện sự không có trách nhiệm tài chính.

2. Kế toán: Kế hoạch định lượng về các hoạt động và các chương trình được phát biểu vớitài sản, tiêu sản, tổng thu nhập và chi phí. Thành viên của ngân sách sẽ phải tham gia vào việc thực hiện kế hoạch, hay trong những đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ. Ngân sách thể hiện mục đích của tổ chức dưới dạng các mục tiêu tài chính và vận hành. Thuận lợi của việc chuẩn bị ngân sách chính là việc lập kế hoạch, truyền đạt mục tiêu của toàn công ty đến từng cá nhân, thúc đẩy sự hợp tác giữa các phòng ban, duy trì kiểm soát bằng cách tính toán những con số thực trên những con số ngân sách, và phát hiện những mối tương quan giữa chức năng này với chức năng khác.