BUSINESS CYCLE / CHU KỲ KINH DOANH

ĐỊNH NGHĨA

Sự tái hiện lại và sự biến động của các hoạt động kinh tế mà một nền kinh tế trải qua một thời gian dài. Năm giai đoạn của chu kỳ kinh doanh là tăng trưởng (mở rộng), cao điểm, suy thoái kinh tế (thu hẹp), đáy và phục hồi. Tại một thời điểm, chu kỳ kinh doanh được cho là rất bình thường, với thời gian dự đoán được, nhưng ngày nay chúng được nhiều người cho là bất thường, thay đổi về tần số, cường độ và thời gian.