CAPITAL INVESTMENT / VỐN ĐẦU TƯ

ĐỊNH NGHĨA

Vốn đầu vào một công ty, doanh nghiệp nhằm mục đích thúc đẩy hơn nữa các mục tiêu kinh doanh của mình. Vốn đầu tư cũng có thể đề cập tới việc mua lại tài sản vốn hay tài sản cố định như nhà máy sản xuất, máy móc vẫn có thể hoạt động sản xuất trong nhiều năm. 
Nguồn vốn đầu tư rất đa dạng, và có thể bao gồm các nhà đầu tư vốn cổ phần, ngân hàng, tổ chức tài chính, đầu tư mạo hiểm và các “thiên thần đầu tư”. Trong khi vốn đầu tư thường dành cho vốn hoặc tài sản lâu dài, chúng cũng có thể được sử dụng cho các mục đích vốn lưu động.