CAPITAL RISK / RỦI RO VỐN

ĐỊNH NGHĨA

1. Rủi ro mất toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư ban đầu mà nhà đầu tư phải đối mặt.
2. Rủi ro mất giá trị vốn của một công ty. Vốn của công ty có thể bao gồm thiết bị, nhà máy và chứng khoán có thanh khoản cao.

Viết một bình luận