CASH FLOW AFTER TAXES – CFAT / DÒNG TIỀN SAU THUẾ – CFAT

ĐỊNH NGHĨA

Một thước đo kết quả kinh doanh đánh giá khả năng tạo ra dòng tiền của một công ty thông qua hoạt động kinh doanh. Nó được tính bằng cách cộng lại các khoản mục phi tiền mặt như khấu hao tài sản vô hình, khấu hao tài sản hữu hình, chi phí tái cấu trúc và tổn thất vào lợi nhuận thuần.CFAT = Lợi nhuận thuần + Khấu hao TSHH và TSVH + Các chi phí phi tiền mặt khácCũng được gọi là “dòng tiền sau thuế” (After Taxes Cash Flow)

Viết một bình luận