EQUITY DERIVATIVE / PHÁI SINH VỐN SỞ HỮU

ĐỊNH NGHĨA

Phái sinh vốn sở hữu là một công cụ phái sinh với tài sản cơ sở dựa trên các cổ phiếu. Gía trị phái vốn sở hữu sẽ dao động theo sự thay đổi trong cổ phiếu của tài sản cơ sở của nó, và thông thường được đo lường bằng giá cổ phiếu.

Các nhà đầu tư có thể sử dụng các phái sinh vốn sở hữu để phòng ngừa rủi ro liên quan đến các vị thế cổ phiếu bằng cách thiết lập các giới hạn cho các khoản lỗ xảy ra với bất kỳ vị thế mua hay vị thế bán cổ phần của công ty. Nhà đầu tư nhận được sự bảo đảm này bằng việc trả phí cho các hợp đồng phái sinh. Nếu một nhà đầu tư mua một cổ phiếu, anh ta có thể bảo vệ cổ phiếu của mình chống lại sự sụt gỉam giá trị  bằng việc mua một quyền chọn bán. Mặt khác, nếu nhà đầu tư bán khống chứng khoán, anh ta có thể chống lại sự tăng giá cổ phiếu bằng việc mua một quyền chọn mua.

Các quyền chọn là  các phái sinh vốn sở hữuthường thấy nhất bởi vì chúng cho phép người nắm giữ quyền được mua hoặc được bán cổ phiếu với một mức giá đã được quyết định trước. Các phái sinh cổ phiếu phức tạp hơn bao gồm hoán đổi chỉ số cổ phiếu, giao sau chỉ số chứng khoán hoặc giao sau trái phiếu chuyển đổi.

Viết một bình luận