ERRORS VARIABLES / SAI SỐ TRONG BIẾN SỐ (HAY SAI SỐ TRONG CÁC PHÉP ĐO)

ĐỊNH NGHĨA

Một bài toán kinh tế lượng, theo đó các biến giải thích trong phân tích HỒI QUY được đo một cách không hoàn hảo do giá trị thực tế của chúng không thể quan sát được, hay do sự không chính xác khi ghi chép.

Viết một bình luận