EX-POST MONITORING / THEO DÕI VỀ TRƯỚC

ĐỊNH NGHĨA

Thuật ngữ này được dùng sau khi đo lường số ứng trước tín dụng nhằm đáp ứng các luật lệ về nghiệp vụ ngân hàng. Để đủ tiêu chuẩn có được mức tối đa thấu chi (overdraft cap), ngân hàng phải có hệ thống theo dõi bằng vi tính để kiểm soát việc xuất nhập ngân quỹ trong tài khoản khách hàng.

Viết một bình luận