EXPANSION PATH / ĐƯỜNG BÀNH TRƯỚNG; ĐƯỜNG MỞ RỘNG

ĐỊNH NGHĨA

Liên quan đến HÃNG, đây là đường nối các lựa chọn yếu tố đầu vào ở mỗi mức sản lượng như trong đồ thị, nghĩa là quỹ tích của cấc tiếp điểm giữa ĐƯỜNG ĐẲNG PHÍ và ĐƯỜNG ĐẲNG LƯỢNG.

Viết một bình luận