FACULTATIVE OBLIGATORY TREATY / HỢP ĐỒNG TÁI BẢO HIỂM LỰA CHỌN BẮT BUỘC

ĐỊNH NGHĨA

Facultative Obligatory Treaty là hợp đồng tái bảo hiểm lựa chọn – bắt buộc là một hợp đồng tái bảo hiểm trong đó một công ty bảo hiểm có thể lựa chọn chuyển nhượng một hoặc một số rủi ro nhất định nào đó cho một công ty tái bảo hiểm , công ty tái bảo hiểm này có nghĩa vụ nhận rủi ro được chuyển nhượng đó.

Viết một bình luận