FINANCIAL ASSET / TÀI SẢN TÀI CHÍNH

ĐỊNH NGHĨA

Tài sản tài chính là khái niệm nhằm chỉ các chứng thực quyền lợi của người nắm giữ được sở hữu các nguồn thu nhập trong tương lai nào đó. Tài sản tài chính được xem như một trong hai lớp tài sản quan trọng nhất cấu thành nên khái niệm tài sản nói chung trong kinh doanh; để phân biệt với tài sản thực; loại hàng hóa vốn phục vụ trực tiếp cho sản xuất.