FINANCIAL INTERMEDIARY / TRUNG GIAN TÀI CHÍNH

ĐỊNH NGHĨA

Định chế tài chính như ngân hàng thương mại và hiệp hội cho vay và tiết kiệm, nhận tiền gửi từ công chúng và thực hiện cho vay đối với những người đang cần tín dụng. Với hoạt động như một trung gian  giữa những đơn vị thặng dư tiền mặt trong nền kinh tế ( những người tiết kiệm) và những đơn vị thâm hụt chi tiêu (những người vay), trung gian tài chính giúp cho những người vay có thể tiếp cận nguồn vốn lớn trong những khoản tiền gởi được bảo hiểm liên bang-đảm trách hơn một nửa tàu sản tài chính nắm giữu bởi toàn bộ công ty dịch vụ tài chính-trong các ngân hàng và những định chế tài chính ký thác khác.

Sự chuyển vốn từ những đơn vị thặng dư thông qua những định chế tài chính đến những đơn vị thiếu hụt đang tìm kiếm tín dụng ngân hàng, là một hình thức gián tiếp của tài chính được biết đến như trung gian – khách hàng là những nhà cung cấp vốn ròng. Một ngân hàng cho những người gởi tiền quyền khiếu nại đối với chính ngân hàng, nghĩa là người gửi tiền có quyền truy đòi chống lại ngân hàng (và nếu ngân hàng thất bại, thì quỹ bảo hiểm tiền gửi bảo vệ những khoản tiền gửi được bảo hiểm), nhưng không yêu cầu chống lại người vay ngân hàng.