FINANCIAL LEVERAGE / ĐÒN BẨY KINH DOANH

ĐỊNH NGHĨA

1.Chi phí cố định trong sản xuất là gì ? Chi phí cố định là những chi phí không thay đổi hoặc thay đổi rất ít so với sự thay đổi của qui mô sản lượng.

2.Những loại chi phí cố định thường gặp :

– Chi phí thuê nhà xuởng .

– Chi phí khấu hao tài sản cố định.

– Chi phí trả tiên lương cho công nhân trực tiếp sản xuất .

– Chi phí quản cáo …..

3. Đòn bẩy kinh doanh là gì ? Đòn bẩy kinh doanh là việc ta sử dụng các tài sản có chi phí cố định tác động vào lợi nhuận trước thuế và lãi vay hay tỷ suất sinh lời.