FINANCIAL STATEMENT / BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐỊNH NGHĨA

Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính của một cá nhân, công ty hoặc tổ chức kinh doanh. Những báo cáo mà bên cho vay là ngân hàng sử dụng thường xuyên khi cấp khoản vay là bảng cân đối kế toán (tài sản, nợ phải trả và giá trị ròng tại một ngày cụ thể); Báo cáo thu nhập tóm tắt thu nhập và chi phí; và báo cáo luân chuyển tiền tệ tóm tắt các nguồn thu và sử dụng các quỹ trong năm nào đó.