FINANCIAL STATEMENTS AUDIT / KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

ĐỊNH NGHĨA

Kiểm toán tài chính là hoạt động xác minh và bày tỏ ý kiến về các Bảng khai tài chính của các đơn vị do các kiểm toán viên chuyên nghiệp tiến hành theo hệ thống pháp lý hiện hành. 

Cách thức tiến hành kiểm toán: 
– Kiểm toán theo khoản mục 
– Kiểm toán theo chu trình 

Một số đặc điểm:
– Chủ thể: chủ yếu là kiểm toán viên nhà nước và kiểm toán viên độc lập 
– Kết thúc kiểm toán: phát hành Báo cáo kiểm toán và Thư quản lý (nếu có) 
– Cơ sở pháp lý: Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán hiện hành 
– Khách thể kiểm toán 

  • Khách thể bắt buộc: phải kiểm toán theo quy định của pháp luật (DN có vốn đầu tư nước ngoài, – Cty cổ phần niêm yết, Cty TNHH, Tổ chức tín dụng, tài chính, DN KD bảo hiểm, DN nhà nước…)
  • Khách thể tự nguyện

– Tính chất pháp lý của cuộc kiểm toán: phụ thuộc vào kiểm toán viên thực hiện cuộc kiểm toán.