GROSS NET WRITTEN PREMIUM INCOME

ĐỊNH NGHĨA

Gross Net Written Premium Income là tổng doanh thu phí của công ty bảo hiểm trong một khoảng thời gian nhất định trước khi trừ đi hoa hồng hoặc các chi phí khác, nhưng sau khi trừ phí tái bảo hiểm trong cùng thời gian đó.

Viết một bình luận