HARD STOP / MỐC GIÁ BÁN

ĐỊNH NGHĨA

Mức giá đạt được mà tại đó một lệnh bán chứng khoán cơ sở sẽ được thực hiện. Mức giá này là không đổi và có hiệu lực cho đến khi kết thúc. Cách đặt lệnh này được dùng để bảo vệ các khoản đầu tư chứng khoán bằng cách luôn giữ thế chủ động, và chỉ bán ra khi giá đạt đến mốc cố định trước.

Lệnh Hard Stop được đặt trước khi có một sự thay đổi giá bất lợi xảy ra và vẫn còn hiệu lực cho đến khi giá của chứng khoán cơ sở vượt qua mốc bán. Rất nhiều người giao dịch sẽ chọn đặt lệnh hard stop khi giá của chứng khoán đầu tư trở nên có lợi và sẽ để lệnh có hiệu lực cho đến khi chứng khoán đạt được mức giá dự kiến.

Viết một bình luận