BROKER ASSOCIATION / HIỆP HỘI MÔI GIỚI

ĐỊNH NGHĨA

Một hiệp hội được phép hoạt động giữa các thành viên của sàn giao dịch, những người cùng chịu trách nhiệm thực hiện các lệnh được đặt bởi khách hàng. Do đó, các thành viên này có quyền truy cập vào một nhóm các lệnh chưa được giao dịch, và họ cùng chia sẻ lợi nhuận hoặc tổn thất liên quan đến các hoạt động giao dịch.

Viết một bình luận