HOME-EQUITY LOAN / VAY THẾ CHẤP TÀI SẢN NHÀ

ĐỊNH NGHĨA

Là khoản vay tiêu dùng được đảm bảo bởi một đơn vị thế chấp thứ cấp, cho phép người sở hữu nhà được vay bằng tài sản họ có trên cơ sở căn nhà sở hữu. Khoản vay này được xác định dựa trên khoản chênh lệch giữa tài sản của người chủ sở hữu và giá trị thị trường ở thời điểm hiện tại của căn nhà. Đơn vị thế chấp thứ cấp, trên cơ sở người vay phát hành chứng khoán bảo đảm bằng tài sản, sẽ cung cấp một khoản vay thế chấp và lãi suất của khoản vay này thường được miễn thuế.

Tên khác: “vay tài sản” (equity loan) hoặc thế chấp thứ cấp (second mortgage).

Viết một bình luận