INVESTMENT APPRAISAL / THẨM ĐỊNH ĐẦU TƯ

ĐỊNH NGHĨA

Thẩm định đầu tư là một quá trình đánh giá khả năng mong muốn của các đề nghị đầu tư, bao gồm: việc thay thế các thiết bị và máy móc hư hỏng, thiết lập một cơ xưởng mới, tiếp quản một công ty khác, mở mang sản phẩm mới, một chiến dịch kích thích việc buôn bán…

Thông thường, khả năng mong muốn của việc đầu tư khu vực tư sẽ được xem xét dưới dạng lợi nhuận phát sinh và các chủ  nhân sẽ chọn những dạng đầu tư nào hứa hẹn lợi nhuận lớn nhất. Tương tự, các nhà quản lý sẽ ước tính các dòng lưu kim, phối hợp với ưu tiên dự án và phần thưởng của dự án hứa hẹn sự đóng góp tốt nhất đối với dòng lưu kim tương lai.

Viết một bình luận