KNOWLEDGE ECONOMY / NỀN KINH TẾ TRI THỨC

ĐỊNH NGHĨA

Nền kinh tế tri thức là một khái niệm mới được nhắc đến trong vài năm trở lại đây khi mà sự phát triển của công nghệ thông tin đã tạo môi trường cho sự phát triển và trao đổi tri thức trong cộng đồng nhân loại. Trong nền kinh tế tri thức thì thông tin và tri thức sẽ là thương phẩm chính, khác với nền kinh tế nông nghiêp hoặc công nghiệp nơi thương phẩm chính là nông sản hoặc sản phẩm công nghiệp thuần túy.

Khái niệm kinh tế tri thức ra đời từ năm 1995 do Tổ chức OPCD nêu ra “Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh, truyền bá và sử dụng tri thức trở thành yếu tố quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống”. Sau đó, năm 2003 chương trình “Tri thức vì sự phát triển” đã đưa ra một khái niệm rộng hơn: “Là nền kinh tế sử dụng một cách hiệu quả tri thức cho sự phát triển KT-XH. Điều này bao gồm việc chuyển giao, cải tiến công nghệ nước ngoài cũng như sự thích hợp hoá và sáng tạo hoá các tri thức cho những nhu cầu riêng biệt”. Theo Giáo sư, Viện sĩ Đặng Hữu – Trưởng ban Công nghệ thông tin thì “Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Viết một bình luận