LAW OF ONE PRICE / QUY LUẬT MỘT GIÁ

ĐỊNH NGHĨA

Quy luật một giá là quy luật kinh tế phát biểu như sau: “Trong một thị trường hiệu quả, tất cả các hàng hóa giống nhau phải được bán với cùng 1 giá.”

Tất cả những người bán hàng sẽ tập trung về mức giá cao nhất có thể bán ra, những người mua hàng sẽ đổ xô vào mức giá thấp nhất có thể mua, nhưng trong một thị trường hoàn hảo, cung và cầu sẽ hội tụ tại một điểm là bất biến.

Ví dụ: Hàng hóa có thể được giao dịch trên thị trường tài chính, ở đó sẽ chỉ có một giá chào mua, và một giá chào bán. Mặc dù có một chút chênh lệch giữa hai loại giá này, nhưng quy luật một giá vẫn được áp dụng. Không một người nào sẽ bán hàng hóa ở giá thấp hơn mức giá thấp hơn giá chào mua của người tạo lập thị trường, hoặc mua với mức giá cao hơn giá chào bán của người tạo lập thị trường.

Viết một bình luận