LIABILITY / NGHĨA VỤ NỢ

ĐỊNH NGHĨA

Các khoản nợ hay các nghĩa vụ theo pháp luật của một công ty nảy sinh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Theo thời gian, chúng sẽ được thanh toán thông qua việc chuyển giao các lợi ích kinh tế bao gồm tiền, hàng hóa vàdịch vụ.

Được ghi trong bảng cân đối kế toán (phía bên phải), nghĩa vụ nợ bao gồm các khoản vay, các khoản phải trả, vay thế chấp, doanh thu trả chậm và chi phí cộng dồn. Nghĩa vụ nợ là một khía cạnh thiết yếu đối với hoạt động của công ty bởi vì chúng cung cấp tài chính cho các hoạt động và cho các sự mở rộng. Chúng có thể giúp giao dịch giữa các công ty trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, khoản tiền một công ty chưa trả cho nhà cung cấp của nó có thể được coi là một nghĩa vụ nợ.

Bên cạnh lĩnh vực tài chính và kế toán, thuật ngữ này đơn giản được sử dụng cho tất cả các khoản tiền hoặc dịch vụ mà hiện nay đang được sở hữu bởi một bên khác. Một dạng của nghĩa vụ nợ là thuế tài sản mà người sở hữu nhà nợ chính phủ.

Nghĩa vụ nợ ngắn hạn là các khoản nợ phải trả trong vòng 1 năm, trong khi nghĩa vụ nợ dài hạn là các khoản nợ phải trả trong khoảng thời gian dài hơn.

Viết một bình luận