LOAN TO VALUE – LTV / KHOẢN VAY TRÊN GIÁ TRỊ

ĐỊNH NGHĨA

Đây là giá trị cho vay mà ngân hàng/người cho vay sẽ cung cấp sau khi định giá một tài sản. Thông thường, nó được sử dụng cho các tài sản cứng/kém thanh khoản, và được định giá theo tỷ lệ % trên giá trị định giá tài sản (Khoản vay/Giá trị định giá = LTV%).

Viết một bình luận