MACROECONOMICS / KINH TẾ HỌC VĨ MÔ

ĐỊNH NGHĨA

Macroeconomics là khoa học nghiên cứu hành vi của toàn bộ nền kinh tế nói chung.

Kinh tế học vĩ mô là một nhánh (hay phần nội dung) đặc biệt quan trọng của kinh tế học, tập trung nghiên cứu các hiện tượng có tính chất phổ biến, áp dụng chung và tạo thành bức tranh chung về tình trạng của toàn nền kinh tế. Các nội dung và hiện tượng quan trọng nhất mà kinh tế vĩ mô nghiên cứu là các bộ phận, các vấn đề và câu hỏi cần giải đáp liên quan tới hiểu biết của xã hội về: Lạm phát và thiểu phát, thất nghiệp và nhân dụng, tăng trưởng và suy thoái.

Như vậy, kinh tế học vĩ mô là bộ phận của kinh tế học nghiên cứu các trạng thái và chuyển động của toàn bộ một nền kinh tế như một “chỉnh thể.” Các vấn đề trọng tâm của kinh tế học vĩ mô ngày nay cũng liên quan trực tiếp và chặt chẽ tới các vấn đề chính trị trọng yếu, trong nhiều trường hợp còn khó phân biệt đâu là vấn đề thuần túy kinh tế học và đâu là chính trị.

Viết một bình luận