MARGIN LOAN / VAY KÍ QUỸ

ĐỊNH NGHĨA

Vay kí quỹ là khoản vay mà một người môi giới vay người đầu tư để mua chứng khoán. Vay kí quỹ thường được sử dụng với cho mục đích, nhưng thông thường là cho việc mua cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác. Một khoản vay kí quỹ luôn đi kèm giá kỹ quỹ (tiền lãi đánh trên khoản vay), và phí ký quỹ này phụ thuộc vào sự hiện diện của đồ ký quỹ. Khách hàng sử dụng khoản vay kí quỹ khi họ không có đủ tiền để mua chứng khoán hoặc để thu lợi từ những chứng khoán có khả năng tăng giá mang lại lợi nhuận. Vay kí quỹ là mục đích chính của một tài khoản kí quỹ.