MARKET ECONOMY / KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

ĐỊNH NGHĨA

Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế lấy khu vực kinh tế tư nhân làm chủ đạo. Những quyết định kinh tế được thực hiện một cách phi tập trung bởi các cá nhân người tiêu dùng và công ty. Việc định giá hàng hóa và phân bổ các nguồn lực của nền kinh tế được cơ bản tiến hành theo qui luật cung cầu. Trái với kinh tế thị trường là cơ chế kế hoạch hóa tập trung, lấy khu vực kinh tế Nhà nước làm chủ đạo và chịu sự điều tiết bởi bàn tay hữu hình của Nhà nước.

Viết một bình luận