MUTUAL FUND – PRIVATE FUND / QUỸ CÔNG CHÚNG – QUỸ THÀNH VIÊN

ĐỊNH NGHĨA

Quỹ đầu tư chứng khoán là một công cụ huy động và đầu tư  rất hiệu quả trên thị trường vốn hiện nay. Có thể hiểu Quỹ đầu tư như một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ hay các loại tài sản khác. Căn cứ vào nguồn vốn huy động, nó được chia làm hai dạng chính là quỹ công chúng và quỹ thành viên.

Viết một bình luận