MUTUAL FUND’S NAV / GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ HỖ TƯƠNG

ĐỊNH NGHĨA

Giá trị tài sản ròng (NAV) của qũy hỗ tương đại diện cho giá trị thị trường trên mỗi cổ phần của quỹ đó. Đây là mức giá mà các nhà đầu tư mua cổ phần của quỹ từ một công ty quản lý quỹ và bán chúng (giá chuộc lại) cho một công ty quản lý quỹ. NAV được tính bằng cách lấy tổng giá trị bao gồm tất cả tiền mặt và chứng khoán trong danh mục đầu tư của qũy trừ đi bất cứ một lượng nợ phải trả nào, sau đó chia cho tổng số cổ phần đang lưu hành. NAV được tính tóan một lần vào cuối ngày giao dịch dựa trên giá đóng cửa của các chứng khóan trong danh mục.

Viết một bình luận