NARROW BASIS / TÀI SẢN CƠ SỞ THU HẸP

ĐỊNH NGHĨA

Narrow Basis là một tình trạng được tìm thấy trên thị trường giao sau, tại đó giá giao ngay của hàng hóa cơ sở rất gần với giá giao sau của cùng một hợp đồng

Tài sản cơ sở thu hẹp là một bằng chứng ủng hộ thị trường là hiệu quả, bởi vì cung và cầu của hàng hóa cơ sở trong vị thế cân bằng nhau

Gía giao ngay và giá giao sau sẽ hội tụ tại thời gian đáo hạn của hợp đồng giao sau. Nếu không thì ở đó sẽ có một cơ hội kinh doanh chênh lệch.

Viết một bình luận