NATIONAL DEBT / NỢ QUỐC GIA

ĐỊNH NGHĨA

Theo định nghĩa thông thường thì National Debt phản ánh tổng số nghĩa vụ nợ còn tồn đọng của chính quyền trung ương và được chia là hai loại: nợ có thể bán được, tức là CHỨNG KHOÁN được trao đổi ; và nợ không thể bán được, ví dụ như giấy chứng nhận tiết kiệm quốc gia.

Viết một bình luận