NCOME / THU NHẬP

ĐỊNH NGHĨA

Là tiền mà một cá nhân hoặc tổ chức nhận được cho sự nỗ lực lao động hoặc thu về từ đầu tư. Nói một cách tổng quát, đây là tất cả tiền còn lại trong tay bạn.

Trong bất động sản, thu nhập có thể đến từ:

  • Cho thuê
  • Phí
  • Tiền thuê mỏ
  • Tiền bán cây giống, gỗ

Doanh thu từ các hoạt động kinh doanh trên tài sản đó

Trong kế toán:

  1. Số tiền thu về trong một kỳ kế toán, làm cho tổng số tài sản tăng.
  2. Bao gồm các khoản như tiền cho thuê, lãi suất, quà cáp và tiền hoa hồng.
  3. Doanh thu từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ.
  4. Số dư sau khi lấy doanh thu trừ đi các khoản chi phí và thua lỗ trong suốt kì kế toán (thu nhập ròng).

Bằng lao động và sản xuất, các hộ gia đình có thu nhập và công việc kinh doanh mang lại lợi nhuận. Tổng số tiền thu về trước khi trừ thuế và các khoản phí tổn được gọi là thu nhập gộp. Khoản tiền còn lại sau đó được gọi là thu nhập khả dụng.

Viết một bình luận