NON-CURRENT LIABILITY / NỢ DÀI HẠN

ĐỊNH NGHĨA

Là các khoản nợ có thời hạn thanh toán trên một năm hoặc trên 1 chu kỳ kinh doanh như : vay dài hạn, nợ dài hạn về thuê tài chính tài sản cố định, các khoản ký nhận ký quỹ dài hạn, nợ do mua tài sản trả góp dài hạn.

Viết một bình luận