OUTSTANDING SHARES / CỔ PHIẾU LƯU HÀNH TRÊN THỊ TRƯỜNG

ĐỊNH NGHĨA

Là cổ phần hiện đang được các nhà đầu tư nắm giữ, gồm có cả các cổ phiếu giới hạn được sở hữu bởi nhân viên của công ty hay cá nhân khác trong nội bộ công ty và cả các cổ phiếu được nắm giữ bởi công cộng. Các loại cổ phần đã được công ty mua lại không được gọi là outstanding stock