PORTFOLIO INVESTMENT / ĐẦU TƯ THEO DANH MỤC / ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP

ĐỊNH NGHĨA

Trong kinh tế học và tài chính, đầu tư theo danh mục là loại đầu tư trong đó nhà đầu tư nắm quyền sở hữu một số chứng khoán ở nước ngoài như cổ phần, trái phiếu, hoặc những tài sản tài chính khác, nhưng nhà đầu tư không có quyền quản lí hoặc kiểm soát thực thể phát hành các loại chứng khoán này. Việc quản lí và kiểm soát một thực thể kinh doanh ở nước ngoài chỉ tồn tại qua hình thức đầu tư trực tiếp.