PUTTABLE BOND / TRÁI PHIẾU CÓ QUYỀN BÁN LẠI

ĐỊNH NGHĨA

Trái phiếu có quyền trả lại trước ngày đáo hạn. Trái phiếu này cho phép người giữ trái phiếu thu hồi số tiền theo các thời khoản ấn định trước ngày đáo hạn và nhận đầy đủ mệnh giá đã ghi trên trái phiếu. Trái chủ được phép giao lại trái phiếu cho nhà phát hành một lần trong thời gian còn hiệu lực phát hành hoặc lâu hơn. Trái phiếu này cho phép người nắm giữ hạn chế được rủi ro trước sự biến động của thị trường. Và thông thường, loại trái phiếu này có lãi suất thấp hơn trái phiếu thông thường (trái phiếu không thể thu hồi lại trước ngày đáo hạn).

Viết một bình luận