REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT) / ỦY THÁC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

ĐỊNH NGHĨA

Công ty, đơn vị ủy thác hay hiệp hội sở hữu bởi nhà đầu tư, bán cổ phần cho các nhà đầu tư vào tài sản sinh lợi nhuận. Một REIT được miễn thuế doanh nghiệp liên bang, miễn là nó phân phối 95% thu nhập cho các nhà đầu tư, mặc dù cổ tức của cổ đông chịu thuế đầy đủ. Các tái sản của REIT được quản lý bởi một hay nhiều đơn vị ủy thác kiểm soát việc mua lại và đầu tư của nó. Một REIT về vốn cổ phần sở hữu và vận hành tài sản sinh lời, như các trung tâm mua sắm và các tòa nhà căn hộ; REIT CẦM CỐ cho các nhà phát triển vay tiền, nằm giữ cầm cố về xây dựng hay cầm cố dài hạn như bảo đảm.